pacman, rainbows, and roller s
Dịch trang sang :
◆Để tiền trong túi làm chi - Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền
◆Sắc dục phủ đời trai.
Tiền tài che mắt gái


Upload| Clip| Đua Top|Game|

[Thông Báo] Sau vài ngày nữa, wap sẽ chuyển qua Wap truyện www.vinatruyen.xwap.info tin tức mobile, thủ thuật, truyện,..sẽ cập nhật ở vinatruyen. Trân trọng thông báo.

•Quyết tâm xây dựng 1 nền wap việt không lừa đảo→♥WapTienIchSo1♥←

Cách làm chử TM nhỏ trên đầu ™
hay ® và nhiều thứ khác
ví dụ bạn muốn viết Admin™
( hay Admin®) thì làm cách sau:
Gõ văn bản sau đó đè nhấn Alt +
0153 => điều kỳ diệu sẽ xuất hiện

- Mình sẽ cung cấp thêm một số
ký tự đặt biệt nữa cho các bạn
tham khảo
ALT-0128 €
ALT-0129 ?
ALT-0130 ‚
ALT-0131 ƒ
ALT-0132 „
ALT-0133 …
ALT-0134 †
ALT-0135 ‡
ALT-0136 ˆ
ALT-0137 ‰
ALT-0138 Š
ALT-0139 ‹
ALT-0140 Œ
ALT-0141 ?
ALT-0142 Ž
ALT-0143 ?
ALT-0144 
ALT-0145 ‘
ALT-0146 ’
ALT-0147 “
ALT-0148 ”
ALT-0149 •
ALT-0150 –
ALT-0151 —
ALT-0152 ˜
ALT-0153 ™
ALT-0154 š
ALT-0155 ›
ALT-0156 œ
ALT-0157 
ALT-0158 ž
ALT-0159 Ÿ
ALT-0161 ¡
ALT-0162 ¢
ALT-0163 £
ALT-0164 ¤
ALT-0165 ¥
ALT-0166 ¦
ALT-0167 §
ALT-0168 ¨
ALT-0169 ©
ALT-0170 ª
ALT-0171 «
ALT-0172 ¬
ALT-0174 ®
ALT-0175 ¯
ALT-0176 °
ALT-0177 ±
ALT-0178 ²
ALT-0179 ³
ALT-0180 ´
ALT-0181 µ
ALT-0182 ¶
ALT-0183 ·
ALT-0184 ¸
ALT-0185 ¹
ALT-0186 º
ALT-0187 »
ALT-0188 ¼
ALT-0189 ½
ALT-0190 ¾
ALT-0191 ¿
ALT-0192 À
ALT-0193 Á
ALT-0194 Â
ALT-0195 Ã
ALT-0196 Ä
ALT-0197 Å
ALT-0198 Æ
ALT-0199 Ç
ALT-0200 È
ALT-0201 É
ALT-0202 Ê
ALT-0203 Ë
ALT-0204 Ì
ALT-0205 Í
ALT-0206 Î
ALT-0207 Ï
ALT-0208 Ð
ALT-0209 Ñ
ALT-0210 Ò
ALT-0211 Ó
ALT-0212 Ô
ALT-0213 Õ
ALT-0214 Ö
ALT-0215 ×
ALT-0216 Ø
ALT-0217 Ù
ALT-0218 Ú
ALT-0219 Û
ALT-0220 Ü
ALT-0221 Ý
ALT-0222 Þ
ALT-0223 ß
ALT-0224 à
ALT-0225 á
ALT-0226 â
ALT-0227 ã
ALT-0228 ä
ALT-0229 å
ALT-0230 æ
ALT-0231 e
ALT-0232 è
ALT-0233 é
ALT-0234 ê
ALT-0235 ë
ALT-0236 ì
ALT-0237 í
ALT-0238 î
ALT-0239 ï
ALT-0240 ð
ALT-0241 ñ
ALT-0242 ò
ALT-0243 ó
ALT-0244 ô
ALT-0245 õ
ALT-0246 ö
ALT-0247 ÷
ALT-0248 ø
ALT-0249 ù
ALT-0250 ú
ALT-0251 û
ALT-0252 ü
ALT-0253 ý
ALT-0254 þ
ALT-0255 ÿ
Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149
ă : 0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269
â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í : 161
à : 133
è : 138
ù : 151
đ : 0240
Ð = 0720 / 0208
¥ : 157 ( ví dụ : ¥êu )
ƒ : 159
¼ :172
½ : 171
░ : 176
§ : 0167
¨ : 0168
© : 0169
ª : 0170
« : 0171
» : 0187
® : 0174
¯ : 0175
± : 0177
€ : 0128
µ : 0181
™ : 0153
æ : 0230
ß = 01247
▀ = 1247
¿ = 936
† = 01414
° = 2040
£ = 156
¢ = 0162
¾ = 01214
Þ = 0222
× = 0215
¤ = 021412
ž = 0158
o = 0111
► = 784
▲ = 798
≈ = 759
¬ = 426
♪ = 269
♀ = 268
♂ = 267
◘ = 264
◙ = 266
Γ = 226
...Còn nhiều,bạn thử lên Worlds và mò thử xem :D


Ads - Nhà tài trợ :

[ Home ][ Reload ][ Báo Lỗi ]
Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3957 gửi 8009
Thống Kê :
C-STAT

•Hỗ Trợ:Công cụ Admin:
Tạo-ABlog-EBlog-Upfile-File
Bói người yêu, bói tình yêu.
SEO : Bạn đến từ :
Sitemap.xml | Sitemap.html
Tags: XtGem.com